Wind turbines on a hill at sunrise

FörnybarEnergi.

vitlayhandahållereffektivaförnybaraEnergilösningarföratmötaglobala Energibehov

Att upprätthålla energisäkerhet och skapa en framtid med låga koldioxidutsläpp är viktiga utmaningar där förnybar energi spelar en avgörande och strategisk roll för att vi ska kunna tillgodose våra energibehov, i dag och i framtiden. Nära två tredjedelar av nettotillskottet till den globala kraftkapaciteten kommer under de kommande fem åren att komma från förnybar energi. Vi är stolta över att kunna stödja dig i ditt hållbarhetsarbete och att tillsammans kunna bidra till en säker energiförsörjning.

Oavsett vilken typ av oberoende teknisk rådgivning som du behöver, kan vi, med vår expertis inom utveckling av effektiva förnybara energilösningar, tillhandahålla exakt de tjänster som krävs genom hela projektets livscykel för att hjälpa dig att identifiera, realisera och bevara dina investeringar i förnybar energi.

Vi har omfattande kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga och kommersiella aspekter som krävs för att öka användningen av förnybara energikällor eller för att utnyttja befintliga resurser och energi på ett effektivare sätt.

vi samarbetar med挖掘och bidrar medbästapraxis to titt projekt tack varevårerfarenhetfrånhundratals globera projekt - inenom bioenergi,Energiåtervinning,vindkraft,solenergi och地理麦敏捷Energi - och alltid medenförståelseförståseförhelhelhivscykeln。projektgenomförandeståri fokus。vihjälperdig attnådina produktivitets- ochlönsamhetsmål基因组at leverera i tid,枚子预算och arbetets omfattning。

Våra nyckelerbjudanden

  • Bioenergi
  • Energiåtervinning.
  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Geotermisk energi
  • Energilagring
  • FörvaltningavEnergitillgångar.
彼得插头
Deputy Head and Strategy, Energy Division

AfryharÅtagitsig att skydda din Integritet och dina personupppgifter。Vi behandlar personuppgifter i genighetmedällande拉加尔,Förordningarochvårintegritetspolicy