ersättntn.

Riktlinjer朗och安南ersattning VD哟övriga ledande befattningshavare

AntagnaVidÅrsstämman2020。

Ersättningsriktlinjernaomfattar vd och koncernledennen(“Ledande Befattningshavare”)。riktlinjerna skatillämpaspåsersättntningarsom avtalas,ochförändringarsomgörsiredan avtaladeersätttntnsättntntntnjernaantagitsavÅrsstämman2020. riktlinjerna omfattarItersättnernaomfattarinersättnernaom beslutas avbolagsstämman。

Syftet med dessa riktlinjer för ersättning är att tillhandahålla en struktur för att säkra att ersättningarna till ledande befattningshavare är i linje med företagets långsiktiga strategi. För information om bolagets affärsstrategi, seAfry.com/objectives

Ersättningsriktlinjernabaseraspåföljandegrundprinciper:

  • erbjudandee av konkurrenskraftigersättningföratattrahera ochbehållaledande befattningshavaremedrättkompetens。ErsättningsnivåernaochsammansättnonentenaversättningskomponenternajämförsregelbundetEteLootnivåernapåjämförbaraföretagsom Verkar Inom sammamarknadsområdhoMåfPöyryFöratsäkersällaKonkurrenskraftigersättn
  • Erbjudande reavlångsiktigaincitamentsprogram med fokuspåfursstrategi,långsiktigamålsamthållbarhetsaspekterinomekonomi,Miljöoch med avseendepåanställda
  • Årligutvärderingavityuella结果ochmåluppfyllelsejämförtmedföretagetsekonomiska结果

Bolagsstämman kan – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Ersättningsriktlinjerna fastställer dock vissa vägledande grundläggande principer för val av långsiktiga incitamentsprogram (LTI) för att säkerställa kopplingen till långsiktigt värde för aktieägarna. På så sätt bidrar ersättningsriktlinjerna till företagets långsiktiga värdeskapande och resultat.

Ersättningsriktlinjerna蒙古包utrymme ATTtillämpafinansiella OCH ICKE-finansiella kortsiktiga incitamentsstrukturer(STI)innehållandesociala OCHmiljömässigaaspekterFÖRATTPåSå的Satt ytterligare kunna捐助正在直到hållbarhetSAMT efterlevnad AVföretagetskärnvärden:modiga,hängivnalagspelare。

Ersättningsriktlinjernager Ledingen inc int skapa en innovativ och prestationsorienteradKulturförattärigenombidra the Att Att Att Att Att Att Att Att Att Att Att SkapaHållbaraTeknik-OchDesignLösningarFörösninglFörösninglFörösninglössningarFörkommande颁奖仪。

BeslutsProcesserFörattaTratälla,SeÖverochgenomförariktlinjerna

Styrelsen HarInrättatEttersättningsutskott。我Utskottets UppggifterIngåratt atta styrelsens beslut omförslagto to riktlinjerförtersättningto to Ledande Befattningshavare。Styrelsen SkaUpprättaFörslag直到NyaRiktlinjerÅtminstonevartfjärdeÅrochläggaframförslagetförbeslutvidÅrsstämman。riktlinjerna skagälla直到Dess Att Nya Riktlinjer Antagits AvBolagsstämman。ersättningsutskottetskaÄvenföljaochutvärderaochutvärderasersätttningenförbolagsledningen,蒂尔布加斯·宁顿(Tillämpnningen)Av RiktlinjerFörtlertningto Till Ledande Befattningshavare SamtGällandeErsättningsstrukturerochersättningsnivåeri冰块。

  • Föratundvika indvika estersekonflikterbestårersättningsutskottetendast avsterrelseLedamötersomÄrsobereendeav bolaget och bolagsledningen
  • ÅfPöyryHANterarersättningarGenomVäldefinierade加工厂OchSäkerställerochiSersättningsRelateradfrågorNärvararInteVdeller和Redande Befattningshavare,我德尔·德贝尔·弗雷诺恩

ersättning.

Ersättningen直到Ledande BefattningshavareBestårVFastLön,Pension Och AndraFörmånerSamtkort- ochlångsiktigakontanta incitamentsprogram。Bolagsstämmankandärutöver - och Oberoende Av Dessa Riktlinjer - Besluta OmLångsiktigaincitamentsprogram。

快速LÖN.

DenFastaLönenSätts恩格尔特Lokal Marknadspraxis och i Genighet MedNivåernai驻地ÄrnrnställdDenFastaLönenSESÖVERÅRLIGENI SAMBAND MEDPRETATOANTSUTVÄRDERSOCHMEDHÄNSYNGINGEN直到kontextenpåarbetsmarknaden

Kortsiktiga IncitamentsProgram(STI)

StorlekenPåkortsiktigakontanta incitamentsprogram kan varierafrån0procent to ins procentavÅrligfastkontantlön。Målkomponenter,Viktning OchMålnivåerFastställsÅrligenalrligenverysenföratsäkerställaattötttarigärsstrategin。Målkomponenterna,Viktningen OchMålnivåernaKanVarieraFrånÅrGoTÅRFöratorsPeglaFörsProiriteringarOch de Balanerar vanligtvis Koncernens FinansiellaMål(FörnärvarandeEbita,ebita-Marginalen Samt OrchanistTillväxtPåGåGoNOCHÖVERONDNADINCHET)OCH ICKE-FINALELALMÅL。detaljer ommålkomponenter,viktning ochmålnivåersamt hur destöderifärsstrategindovisasiredovisas idenÅrligaersättningsrapporten。

efterÅrets懒鬼granskar styrelsen结果ochbestämmerivilkenutsträckningvart och etetavmålenharupnåttsförattälladen slutligautbetalningsnivån。SåvittAvserfinansiellamålskabedömningenbaseraspåden av bolaget senast offentliggjorda finansiella信息。SärskildaomständigheterFörataSersättnatretAtridrettet&ansättnatrnaIthetshaetägrnairtairtetpåstägrnaattretpåsettättvistsätttättvistSätttätsPeglarFöttÅsterspeglarFöttÅsterspeglarfötttåsterspeglarföttÅsterspeglarfötttåsterspeglarbandertegetsantändetertetsförskildetertettetsförtajustret

ytterligare kontantrörligersätttningkanutgåvidfersordinäraomständigheter,förutsattttatsådanatherdinärastrowemangendastgörspåindennivåantingen i syfte att rekrytera ellera ellera elthershavare,eller somersättnetsinsatserutöveriverinäraarbetsinsapppgifter。SådanErsättningFårInteÖverstigaEttBeloppMotsvarande 50 Procent Av BefattningshavarensFastaÅrligakontantlön。Beslut omsådanersättningska fattas av styrelsenpåförslagaversättningsutskottet。

Långsiktigaincitamentsprogram(LTIP)

Styrelsen Anser控告器erbjudaLångsiktigaincitamentsprogramförtatattrahera ochbehålanyckelpersonersamtföratgemörighet至dessa attdelaföretagetsframgångar。

delångsiktigaincitamentsprogram op kan erbjudasäraktie-eller aktikursreloterade程序och / ellerlångsiktigakontantbaserade程序 - alla 3-Åriga。Beslut Om Aktie-Och Aktiekursrelade Program Fattas - Oberoende AV Dessa Riktlinjer - AvBolagsstämman。

Detaljer Om Varje Program Och Hur deStöderfifärsstrategindovisassihodovisassieNårligaersättningsrapporten。efter programmets slut granskar styrelsen结果ochbestämmerivilkenutsträckningvart ochelttavmålenharupnåttsföratpåsåseaverämmaden slutligautbetalningsnivån。

ErsättndenenFrånEttLångsiktigtkontantbaserat incitamentsprogram kan varierafrån0procent to to 50 procent av denÅrligafastakontantlönen。

养老金领取者

depensionsförmånersomtillhandahållsÅterspeglarymarkadspraxisoch de Kan Komma Att JusterasFrånÅr直到År。ledande befattningshavare omfattas avpensionsförmånersomÅterspeglarmarknadspraxis i respektiveanställningsland,男性premiebestämdapensionsplanerföredras。IngaPensionsförmånerSkavara beroende av framtidaantällningochfåruppgåthanshthögst50 procent av befattningshavarensfastaÅrligakontantlön。

ÖvrigaFörmåner.

Förmånertillhanahållasiilighet Med RimligaNivåer我驻地Iärindenärnställd。FörmånernaKanJusterasFrånÅr直到År。ÖvrigaFörmånerKanInkluderaFörmånsbil,Sjukförsäkring,Privat Olycks-OchLivförsäkringSamtAffärsreseförsäkringOchAnsvarsförsäkring。SådanaFörmånerFårSammanlagtUppgå到Högst10Procent Av BefattningshavarensFastaÅrligaKontantlön。

Beträffandeanställningsförhållanden索姆lyder下安德拉Regler公司的瑞典语远,såvittavserpensionsförmånerOCH安德拉förmåner,vederbörligaanpassningar SKEFÖRATTföljatvingande Sadana表示Regler公司埃勒快速LOKAL实践,varvid德萨riktlinjersövergripandeändamålSålångtmöjligt斯卡tillgodoses。

ytterligareförmånerochersätttningarkan erbjudas在vissaomständigheter下,såsom omlokalisering i genighet medföretagets政策för“国际转移”。

VDÄRBERÄTTtigadattta i Program SOM KAN ERBJUDAS和ANDRAANSTÄLLDAVIDVARJE给定TIDPUNKT,直到EXEMPELJUBILEUMSGÅVOR等。YTTERLIGARE INFORMITYOMFFÖRMÅNERNASOMTILHANDAHÅLLS在ETT VISSTÅRGESINSÖRLIGAESERSÄTTNINGSRAPPORTEN。

Uppsägningochavgångsvederlag.

UppsägningstidenFörVDÄR12MånaderTÅFöråfånföretagetsSidaSamt 6MånaderOMUppsägningGörsAVVDSjälv。IHändelseAvatFöretagetSägerUPP VD,SKA VD Erbjudas EttAvgångsvederLagMotsvarande UPP直到12名MånadersLön。För和RedandeBefattningshavareÄruppsägningstidenaldriglängreÄnförvd。BeträffandeAnställningsförhållandenSomLyder下andra雷德勒Änsvenskafårbörligaanperningarskeföratföljatvingandesådanaregler eller快速Lokal praxis,varvid dessariktlinjersÖvergripandeÄndamålsålångtmöndamålsålångtmöjligtska tillgodose。

Styrelsenhartättttatbesluta huruvida utbetalning ska ske Kopplat ThangingPågåendeincitamentsprogramförindidersomlämnarsamt run utbetalning ska汉泰斯vid ledighet。EventuellaBedömningarKommer Att Redovisas IDenÅrligaersättningsrapporten。

Lönochantällningsvillkorföranställda

VID beredningen AV styrelsensförslag直到德萨ersättningsriktlinjer哈日LON OCHanställningsvillkorFÖRbolagetsanställdabeaktats GENOM ATT uppgifter OManställdastotalersättning,ersättningenskomponenter SAMTersättningensökningOCHökningstakt在TID哈日utgjort EN德尔AVersättningsutskottetsOCH styrelsens beslutsunderlag VIDutvärderingenAVskälighetenAV riktlinjerna OCH德begränsningarSomföljerav dessa。Utvecklingen AVAvståndetMellande Ledande BefattningshavarnasersättningochÖvrigaAnställdasersättningKommeratt Redovisas Iersättningsrapporten。

rättattatÅterkrävaersättningochfrångåriktlinjerna

StyrelsenHarrättTatnehållaellerKrävaIllbakautbetalningar Inom拉面Förkort-ochlångsiktigainchlångsiktigaincitamentsprablogstav avementellaomständetereller om felaktig信息givits avseende finansiella结果。Den Typen Av BeslutFörklaras(赫斯特瓦迪格特纳塞维尔斯奥赫·伯格·沃达斯·奥斯特·奥斯特森

StyrelsenfårBeslutaattltfälligtfångåriktlinjerna helt eller delvisSom Ingivits OvanIngårdetiersättningsutskottetsUppgifter Att Berea Styrelsens Beslut iIssättningsfrågor,Vilite Innefattar Beslut Om AvstegFrånRiktlinjerna。

aktuella incitamentsprogram.

两人在桌子上

Personalkonvertibel-Program 2020

使用计算器的人

Personalkonvertibel-Program 2019

触摸数字屏幕

Personalkonvertibel-Program 2018

使用计算器的人

Personalkonvertibel-Program 2017

两人在桌子上

Personalkonvertibel-Program 2016