Stormwater_Keski-Pasila_Finland

Rakentamisen vaikutus hulevesien laatuun

撰稿Terhi莲子

Rakentamisen vaikutus hulevesien laatuun

Hulevedet ovat rakennettujen alueiden sade- JAvalumavesiä。KäsittelemättömätJA heikkolaatuiset hulevedet aiheuttavatvesistöjenrehevöitymistäJA vedenlaadunheikentymistä。

Hulevesien hallinnan suunnittelua上edistänytmaankäyttö-JA rakennuslain SEKA vesihuoltolain muutos 2014 Kunnalla上päävastuuasemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta,JA hulevesienviemäröinnin沃伊ulkoistaa vesihuoltolaitokselle sopimuksella。Kiinteistönhulevesien hallinta上kiinteistönvastuulla。

HulevesistäJA niidenkäsittelytarpeesta上keskusteltupitkään。大汉阿斯蒂kaavamääräyksillä上pyritty hulevesienmääränviivyttämiseenJA tasaamiseen,JA TAMA上usein toteutettu maanalaisillasäiliö-JAputkijärjestelmillä。Painopiste siirtyy科科阿贾恩enemmänpinnalta avoimiin ratkaisuihin SEKA hulevesien laadulliseen hallintaan,etenkintiheästirakennetuilla keskusta-alueilla。

米滕hulevesiin voidaan sitten vaikuttaa?Hulevesien laadun parantaminen tonteillatehdäänparhaiten erilaisillavihreilläratkaisuilla。Myöskeskusta-alueiden asukkaat ovat havahtuneet viherkattojen JA -seinien,hulevesipainanteiden塞卡sadepuutarhojen arvoon。

Kasvillisuuttasisältäväthulevesiratkaisut auttavatkiinteistönpintalämpötilojenJA tuulisuuden hallinnassa SEKA parantavat monimuotoisuutta,mikroilmastoa JAviihtyvyyttä。在Niiden talvitoimivuuteen saatu kokemuksia祚useiden vuosien ajalta。Vastaavasti erilaisetläpäisevätpinnoitteet上todettukäyttökelpoisiksipoisjohdettavan hulevedenmääränvähentämiseksi。

Rakentaminen JA esimerkiksi ulkoremontit ovat hulevesien hallinnan kannaltakriittisiävaiheita:Työmailtarankkasateilla huuhtoutuva hulevesi muodostuu sadevedenlisäksipohjavedestäJA mahdollisesti ERItyövaiheissakäytettävästävedestä。

Suojaamattoman / kasvittoman MAA-aineksen huuhtoutuminen SEKA rakennusmateriaalit,-jätteetJAnestemäisetaineet aiheuttavat里斯huleveden laadulle JA SITA kauttaympäristölle。Käsittelemätönhulevesi沃伊sisältäärunsaasti kiintoainesta JA siihen sitoutuneita ravinteita SEKA mahdollisesti穆伊塔vastaan​​ottavallevesistöllehaitallisia aineita。Rakennustyömaanhulevesien oikea johtamispaikka EI OLEyleensämyöskäänjätevedenpuhdistamo,jonka prosessille vedenmääräJA laatu aiheuttaa haasteita。

Vaikutuksia voidaanpienentääJA hallita:RT-kortissa上esitetty ohjeellisia拉贾 - arvojatyömaavesille,jotka johdetaanvesistöön,ojaan泰maaperään。Useat kunnatedellyttävätrakennustyömaillehulevesien laadullistakäsittelyä泰vähintäänkinriskien arviointia,jotta voidaanselvittää,onkokäsittelylletarvetta。Työmaanhulevesirakenteen tilantarvetta helpottaa SE,SE ETTA mitoitetaan normaaleille sadetapahtumille poikkeuksellisten rankkasadetapahtumien sijaan。Haasteena上hulevesien johtaminen hulevesirakenteeseen rakentamisenedetessäERI osissatyömaata。

上lukuisia ohjeita,muun muassa锁门Kuntaliiton Hulevesiopas Hulevesien hallinnasta(2012,lakiosapäivitetty2017)SEKARakennustietosäätiönRT-kortteja erilaisten hulevesienhallintaratkaisujen osalta。Hulevesien hallintakiinteistölläJA alueellisesti voidaan toteuttaa elegantisti JA luonnonmukaisesti siten,ETTA SE陀lisäarvoaasukkaalle,JA本身voikin甑rakennusten myyntivaltti etenkin tulevaisuudessa。

Loistavia ajankohtaisiaesimerkkejä上muun muassa Keski-Pasilan hulevesienkäsittely,jossavettäimeytetäänJAviivytetäänKeski-Pasilassa,JAylimeneväVESIkäsitelläänVauhtitien kosteikossa ennenTöölönlahteenjohtamista,SEKA tulevaisuudessa坦佩雷Hiedanrannan ALUE,jossa hulevesien hallintapyritääntoteuttamaan hajautetusti JA ensisijaisesti pintoja皮特金。Tulevaisuuden isona haasteena上olemassa olevien kaupunkirakenteiden hulevesiratkaisujen uudelleenjärjestelyluonnonmukaisella tavalla esimerkiksi赫尔辛基Kalliossa。

Kirjoitus上julkaistu ALUN PERINRakennuslehdessätammikuussa 2018。

Kirjoittaja

Terhi莲子

Osastopäällikkö,vesihuollon konsultointi JA hulevedet