碎石机采石场鸟瞰

Kylmäilmasto haastaa kaivosvesien hallintaa JAkäsittelyä

Kylmäilmasto haastaa kaivosvesien hallintaa JAkäsittelyä

Pohjoiset olosuhteet asettavat haasteita kaivosvesien hallintaan JAkäsittelyyn。KäsiteltävätvesimäärätJA veden laatu vaihtelevat vuodenajan mukaan;talvella putket,altaat JA laitteet voivat甑umpijäässä,JAkeväällänopea lumien sulaminen saattaayllättää。Millaisia keinoja pohjoisten kaivosvesien hallintaan JAkäsittelyyn上olemassa?

Kaivosten vedet ovatyksilöllisiä。Malmin laatu,rikastusprosessin ERI vaiheet,prosessiinlisättävätkemikaalit JAjäätyminenvaikuttavat puhdistettavien vesien laatuun。Lisäksiveden laatu vaihtelee ERI kaivostoiminnoissa。Pohjoisen kaivoksillamyösvalunta vaihtelee talvikuukausienvähäistenvirtaam​​ien JAkevätauringonnopeasti sulattamien suurien vesimassojenvälillä,米卡vaikuttaamyösvesien laatuun。

Vaikka pitoisuuksiin vaikuttavat莫奈tekijät,yhteistäkaivosvesille ovat kohonneet suolojen,kuten sulfaatin,määrätSEKA korkeammat metallipitoisuudet verrattuna aluettaympäröiviinpintavesiin。Kaivosvesissä上yleisestimyöstyppeä,城下的peräisinräjähdeaineista。Toisaaltakaivosvesissä上tyypillisesti瓦汉orgaanista ainetta JA esimerkiksi fosforia。

Vesienkäsittelymenetelmä上valittava kaivoskohtaisesti

Kaivoksistaympäristöönlaskettaville vesille上annettuympäristöluvassa拉贾 - arvoja esimerkiksi kiintoaineen,sulfaatin,nikkelin JA arseenin pitoisuuksille。Annetut拉贾 - arvot JA tarkkailtavat haitta-aineet ovat kaivoskohtaisia johtuen vesienyksilöllisyydestäJA vastaan​​ottavastavesistöstä。Suomessa kaivokset sijaitsevatyleensäsisämaassa,erityisesti Lapissa,在herkkääJA vastaan​​ottavienvesistöjensuolapitoisuudet ovat matalat弥撒luonto。在kiristyväSuunta拉贾 - arvoilla,米卡aiheuttaa paineitamyösvesienkäsittelylle。

Jotta kaivosvedet saadaan puhdistettua ERI haitta-aineista mahdollisimman tehokkaasti,tuleevesienkäsittelymenetelmävalita JA suunnitella huolella。在Menetelmänvalinta kompromissientekemistäERI menetelmienhyötyjenJA haittojenvälillä,koskayhtä开垦kattavaakäsittelymenetelmääEI OLE olemassa。Menetelmänvalinnassa JA suunnittelussa tulee huomioidamyöspohjoiset olosuhteet,kutenjäätyminen。

Kalkkisaostus

Sulfaatin JA metallien erotuksessa上yleisimminkäytettykalkkisaostusta。Kalkin avulla saatavissaemäksisissäolosuhteissa SEKA sulfaatti ETTAkaivosvesissäolevat metallit saostuvat,jolloin niiden erottaminen laskeuttamalla上mahdollista。Koskamenetelmällävoidaan erottaa SEKA metalleja ETTA sulfaattia,EI olekaan ihme,ETTA saostus上ottanut paikkansa kaivosvesienkäsittelymenetelmänä。Saostus toimiimyöskylmissäolosuhteissa,kunhankäsiteltäväVESI泰syötettäväkalkkiliuoseivätjäädy。

Bakteerit JA MBBR-tekniikka

Kalkkisaostuksella EI kuitenkaan voida poistaa kaikkia haitta-aineita。Esimerkiksirehevöitymistälisäävän力typen poistamisessa apuun voidaan ottaa bakteerit。Bakteerit poistavat kaivoksilla jossainmäärintyppeäläjityksessäJAkäytössäolevillapintavalutuskentillä。Typpeävoidaan poistaa tehokkaammin,坤puhdistettava VESIsyötetäänsäiliöön,jossa bakteerimassa kasvaa pienten muovikappaleiden suojassa。TATA kutsutaan MBBR-tekniikaksi。MenetelmääEI OLEvieläotettu laajamittaiseenkäyttöönkaivosteollisuudessa,koska仙haittapuolena ovat毫米。käsittelynhidastuminenkylmässä塞卡käsittelynkustannukset。Lämpötilanlaskiessa bakteerien toiminta hidastuu JAkäsittelyntarvitsemaviipymäaikaprosessissa pitkittyy。Toimivan typenpoistoprosessin toteutuskylmissäolosuhteissa vaatii tarkkaa suunnittelua SEKAkehitystyötätehokkaanmenetelmänlöytämiseksi。Suomessa typenpoistovaatimuksia EI OLEvieläannettu kaivoksille,mutta爱喝上kiinnostava。

Pintavalutuskentät

Aktiivisten menetelmien,kuten saostuksen,jälkeenvesien puhdistusta上perinteisesti viimeisteltypintavalutuskentillä。Pintavalutuskentäteivätkuitenkaan OLE ongelmattomia,艾卡niitäOLE ENAAmääritettyparhaaksikäytössäolevaksi tekniikaksi。Talviaikaisen heikentyneen toiminnanlisäksihaasteena ovat seuraavat kysymykset:美达alueille sitoutuneille metalleille tapahtuu坤pintavalutuskenttä上poistettukäytöstä?酷卡maksaa alueen mahdollisen kunnostuksen?Paljonkokentältähuuhtoutuu sinne sitoutuneita aineita?奈登kysymysten takia pintavalutuskenttienkäyttöätulee harkita tarkoin。Pintavalutuskenttien sijasta vesienjälkikäsittelyssävoidaankäyttäärakennettuja kosteikkoja,jotka上edelleenmääritettyparhaaksikäytettävissäolevaksi tekniikaksi。

Muutmenetelmät

Saostuksen,MBBR-tekniikan JApintavalutuskentänlisäksikaivosvesienkäsittelyyn上kehitetty lukuisia muitakinmenetelmiä。Tällaisiamenetelmiäovat esimerkiksi ettringiittisaostus,adsorptio JA kalvotekniikat。Uusillakäsittelymenetelmillävoidaan poistaavesistäentistätehokkaammin haitta-aineita泰niillävähennetäänesimerkiksijätteenmuodostumista。Menetelmienkäyttöärajoittavat korkeat kustannukset JA本身,ETTA OSAmenetelmistä上vieläkehitysasteella。

Suunta kaivosvesienkäsittelyssä上oikea。Kaivostoimijoiden,konsulttien,lainsäätäjienJAtieteilijöiden叠拓JAkäytännönkokemusvesienkäsittelystäJA -hallinnasta上lisääntynytpaljon viime vuosikymmenen aikana JAkäsittelymenetelmätovat samalla kehittyneet。Siksi kaivosten aiheuttamaaympäristökuormitustavoidaanvähentääentistäparemmin。

大田yhteyttä

Piia Juholin
Prosessiasiantuntija,Vesihuolto
piia.juholin@www.leonorpaque.com
010 3349 543