Gold encrusted grey rock

Kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi aidoksi osaksi projektin riskienhallintaa

Written by Päivi Picken

Kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi aidoksi osaksi projektin riskienhallintaa

ympäristövaikutustenarviointiprosessia(yva)käynnistetäessäpöydällenostetaan使用in varsinaisiaklassikkokysymsiä。Onko Perustilasta jo SaatavillaRiittävästiTietoa吗?Onko PuuttuviinSelvityksiinKäytettävissäRiittävästiAikaaJaVaroja?OnkoMalminetsintäteödennytriittävänitkälle?Onko ProjektiKypsäympäristövaikutustenarviointiohjelman laatimiseen - Tai Onko Hankesuunnittelu Edennyt LiiankinPitkälleIilmanYMP​​äristö-Ja Sosiaalisten Vaikutusten Arviointia?

Tarkemmin ajateltuna kaikessa on kuitenkin kysymys vain siitä, toimivatko hankkeen mineraalivarojen tutkimus, teknis-taloudellinen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi aidosti yhdessä. Aito yhteistoiminta edellyttää, että projektin riskienhallintaa johdetaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti – yhtenä kokonaisuutena.

RiskiYmpäristölle上的Myös赌场Projektin Omistajalle

ympäristö.riskit ja sosiaaliset riskit ovat käsitteitä, joissa on kaksi puolta. Hankkeesta voi aiheutua riskejä ympäristölle ja yhteisöille. Tätä riskien suuntaa hankkeen sisältä ulospäin mitataan tyypillisesti arvioimalla riskien todennäköisyyttä ja vakavuutta. Riskit liittyvät poikkeustilanteisiin, mutta myös normaalitoiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia. On kuitenkin olemassa myös suunta ulkoa sisäänpäin: ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristöön ja yhteisöihin kohdistuvat riskit ovat kaikki riskejä myös kaivoshankkeelle: ne ovat projektiriskejä.

Mikälinäillevaikutuksilleja riskeille eilöydetäriittäviälultakeinoja,Merkittävimmätniistävoivatuhatahankkeen toteutettavuutta。

Merkittävä projektiriski voi olla vaikkapa esimerkiksi tärkeän pohjavesialueen hydrogeologinen yhteys kaivosalueeseen, jolloin malmin tai sen jonkin osan louhinta voi vaikuttaa esimerkiksi kohtalokkaasti suuren pohjavedenottamon saantoon. Tällöin hanketta ei joko voida toteuttaa tai vaihtoehtoisesti kompensaatiot muodostuvat mittaviksi. Myös purkuvesistön tila on usein keskiössä tämän päivän riskitarkasteluissa. Purkuvesiä vastaanottavan vesistön ekologinen tila ei saa heikentyä toiminnan seurauksena. Varsinkin jos purkuvesiä vastaanottava vesistö on herkkä tai pieni, hankkeen vaikutus vesistön ekologiseen tilaan voi uhata hankkeen toteutettavuutta.

MikäliVaikutuksilleja riskeille eilöydetäriittäviälultakeinoja,Merkittävimmätniistävoivatuhatahankkeen toteutettavuutta。恩纳克莫塔特·瓦伦塔·塔斯瓦米AiheuttaaYlimääisiäkustannuksiaja omistajan taikoittajannäkökulmastaheikentäätaoto-odotuksia taikukeuttaa Lainan Maksua。Myösvisilien hallintakeinoihinLiittyvätProjektiveetvoivat oola Kohtalokkaita:Tuotannon AloittamisenViivästyessäPääomanHaitokulutOvat Ennallaan Mutta ToItoa ei Tule。Viiveen Takia Hanke SaattaaMyösPäätyäToimimaanTaloudellisestiHaastavatEnsimmäisetVuotensaErilaisessaToimintaympäristösäkuin苏宁·苏尼特鲁瓦伊·奥莱

隧道风险riittävänajoissa

Mikäliympäristöönaihtyväprejektiktiktiktiktiktiktiktiriski在NiinMerkittävä,ettäseuhkaaHankkeenToteutettavuutta,OnTärkeääSaadajuuritästäirityisistäuishistämahdollisimmanPaljon Tietoa,Mahdollisimman Varain。KaivoshankkeenKehittäminenon Varsin Kallista Toimintaa Ja Siksi在Tiedostetva Hankkeen Mahdolliset Esteet Ja Rajoitukset。Riittävävaikutustenallinta Voi Muodostua Hyvinkin Kalliiksi Tai Hitaaksi Titeuttaa。Merkittävätviiveet ja kustannukset在pystyttäväsisällyttämäänHankkeenAikatauluun Ja Talounteliseen Malliin。jottatärkeimmistäprojektiriskeistäolisiriittävästitietoariittävänvarhain,unnnistaminen aloitettava todella alikaisin ja seulottavamerkittävimmätprojektiriskit。MerkittävimpiinprojektiriskeihinLiittyvätTutkimuksetaloitetaan erityisen Aikaisin Ja Tutkimukset Suoritetaanerityisellätarkkuudella。MerkittävimpiinprojektiriskeihinLiittyviäPävarmuuuubeSiaonVähennettävänopeampaaTahtiaKuin MuitaEpävarkia。

Systemaattinen,Pitkäkestinen风险尼斯·赫里吉斯乌·默塞恩yva-prosensin tootteisiin:MerkittäviinProjektiriskeihinLiittyvätVaikutuksetOvat VaihtoehtotarkastelunKeskiösäJANE上SelvitettyerityiselläTarkkuudella。

YVA ja lupahakemusprosessit integroituvat kannattavuustarkasteluun

SuomalaisessaJärjestelmässäyva-Ohjelmavaihe Sopii Hyvin Scoping-Vaiheen Teknis-Taloudellisen SelvityKsen Yhteyteen。Molempiin Proseseihin KuuluuToteuttamisvaihtoehtojenmäärittely。Realististen VaihtoehtojenMäärittelyEiKuitenkaanOle Mahdollista,ElleiKeskeisimmistäriskeistäOleKoottujo润滑RiittävänTiedonKokoaminen在Voinut Vaatia Vuosia。Niinpäyös风险屯纳斯坦州TäytynytTapahtuaVuosia annen Yva-OhjelmavaiheenKäynnistämistä。

Suomessa Varsinainen Yva-Vaihe Soveltuu Hyvin Esikannattavuusselvityksen(PSF)Yhteyteen。PSF-Vaiheessa Suoritaan Vaihtoehtojen Teknis-Taloudellinen arviointi,JossaMyösympäristö-ja sosiaaliset vaikutukset on huomiatava。YVA-Vaiheen Suorittaminen Eri Aikaan PFS:N堪萨州Voisikin Pahimmillaan TarkoittaaIta,EttäVirallisestaYVA:Sta Tulisi VainKeinotekoinenNäytelmä,Joka Ei Todellisuudessa Vaikuttaisi Hankesuunnitteluun olenkaan。

YmpäristöluvanHakeminenKannattaaTehdäTarkentuvienKannattavuusselvitysten(FS,DFS)Yhteydessä。TällöinParhaaksivalittua Vaihtoehtoa Trimmataan Mahdollisimman Hyvin Toimivaksi Teknisesti Ja Taloudellisesti,MuttaMyösYmpäristönSekäyhteisöjenKannalta。

YVA-prosessien optimaalinen kytkeminen hankkeeseen on maakohtaista: esimerkiksi jo naapurimaassa Ruotsissa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi kytkeytyy kannattavuusselvityksiin hiukan eri tavoin kuin Suomessa erilaisen YVA-käytännön takia. Myös kannattavuusselvitysten etenemistavoissa on eroja: rahoittajat asettavat sisältö- ja tarkkuusvaatimuksia, mutta käytännöt voivat vaihdella myös yhtiökohtaisesti.

Onnistumisen Edellytysket.

海沃ymparisto - ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on mahdollista vain silloin, kun kaivoshankkeen riskienhallinta on järjestelmällistä ja suunnitelmallista. Hankekehitykselle laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma, jossa erilaiset tiedonjyvät erilaisista prosesseista kohtaavat oikeaan aikaan. Tällöin valinnat ja päätöksenteko ovat perusteltuja ja vakaalla pohjalla. Parhaimmillaan virallinen YVA-prosessi onkin kiinteästi eräs kaivoshankkeen raportoinnin ja sidosryhmäyhteistyön alustoista.

Kirjoittaja

前往联系人通用图像

Päivi Picken

Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi