在隧道的挖掘岩壁

Hydrogeologinen malli palvelee läpi kaivoksen elinkaaren

Hydrogeologinen malli palvelee läpi kaivoksen elinkaaren

在TärkeäOSaKaivosten风险中的水利地理Mallinnus anivosten风险。Mutta miten水疗科Malli Tukee Parhaiten KaivoksenTeknistäJATaloudellistasuunnitteluaJaPäätöksentekoa?

Hydrogeologinen malli eli pohjavesimalli kytkee kaikki kaivosympäristössä esiintyvät luonnonvedet, kuten pohjaveden ja sadeveden. Malli kertoo, miten vesimassat kaivosalueella liikkuvat. Tästä tiedosta on monenlaista hyötyä, kun mallinnettavat luonnonvedet yhdistetään prosessivesien kierrätykseen ja kaivosalueelle muodostetaan kokonaisvaltainen vesitase.

Miten kaivos hyötyy hydrogeologisesta mallinnuksesta?

水疗科米兰·瓦拉苏宁丽兰州洛博森大马纳拉森卡诺森·维塞尼亚南安娜斯苏斯。Malli Kertoo Esimerkiksi Kaivokseen VuotavienVesienmäärän,MinkäperusteellaVoidaan Mitoittaa Pumppaamot Kaivoksen Kuivatusta Varten。

Mallinnus antaa myös tietoa kaivoksen aiheuttaman pohjaveden aleneman laajuudesta. Kun tiedetään, miten laajalla alueella ja miten paljon pohjaveden pinta ja kalliokerrosten painekorkeus laskee, voidaan luotettavasti arvioida kaivoksen vaikutuksia lähistöllä sijaitseviin kotitalouksiin, luontokohteisiin, vesistöihin ja muuhun ympäristöön.

Kaivostoiminnan edetessä kaivoksen geometria muuttuu. Hydrogeologisella mallilla pystytäänkin ennustamaan vaikutuksia eri louhintavaiheille. Kun hydrogeologista mallia päivitetään aika ajoin uudella (erityisesti tuotannon aikaisella) tiedolla, mallin tarkkuus paranee.

Wyösyhteys kalliomekaniikkaan的水文地质脑袋。Useassa suomen kaivoskohteessa maanalaisia louhintoja tullaantekemännlähellämaanpintaajossainvaiheessa kaivoksen elinkaarta。Kun Kallio Rikkoutuu Maanalaisten Louhintojen Vuoksi,Veden Kulku Saattaa Muuttua Hyvinkin Kaivoksesta。Tämälisääriskejä,jotka onsyytäkartoittaa。

Kaivoksen SulkemisenJälkeenLouhostilatTäyttyvätVedelläJAPavedenVirtaussuunnat Mukautuvat Muutokseen。水力地理人格博士科汉语鬣狗voidaanselvittääjaivoksensuunnitteluvaiheessamyöskaivoksensulkemisenjälkeisiähaitta-aineidenkulkeutumisriskejä。水利地理MallinnusonkinTärkeäTukijalkaIntegoidulle Suunnittellle,Jossa Kaivossuunnittelu Ja Sulkemissuunnittelu Ovat YksiYhtenäinenProssi。Myöstulevanlouhosjärvenveden laadun arvioinnissahydrogogisesta mallinnuksesta saatava tieto在Välttämätöntä。

ympäristönsuojelulakiedellyttäätoiminnanharjoittajaa tuntemaan toimintansa vaikutuksetympäristöön。Vaikka莱斯岛埃德莱特雷特äTTiettyäPapaaVaikutustenSelvittämiseen,KäytännössäMallinnuson Paras TapaSelvittäävaikutuksetLuotettavasti。HyväHydrogoglinenMalli Ottaa HuomioonKaikenKäytettävissäOlevan Tiedon。

HyväMallinnusvaatii laajaa Osaamista Ja Paikallisten Olosuhteiden Tuntemusta

Vaikka mallinnukseen käytetään AFRYlläkin aina parhaiten soveltuvia mallinnusohjelmistoja, pelkän ohjelmisto-osaamisen turvin ei luotettavaa hydrogeologista mallia synny. Mallinnus on haastavaa asiantuntijatyötä, jossa on huomioitava useat eri tekijät. Osaamista vaaditaan niin pohjaveden virtaukseen vaikuttavista tekijöistä, geotieteellisten tutkimusten laajasta ymmärryksestä kuin kaivosympäristön teknisestä toteutuksesta. Luotettavan mallin luominen vaatii teknistä kaivosprosessien tuntemusta esimerkiksi pumppausten vaikutuksesta, kaivoksen vesienhallintaprosessista, kaivannaisjätealueiden merkityksestä ja maanpäällisestä vesitaseesta. Havaintoaineistojen käsittelytaito ja laaja ymmärrys on tärkeää.

LisäksiMallinnustaTehtäessäPaikallisenKalliolaadun,Ilmaston,MaaperänJaMoidenOlosuhteen Tuntemus onElintärkeää。Kallioperäjaolosuhteet vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa。MallintajallaTäytyyollahyväkässityssiitä,Miten Vesi Virtaa JuuriKyseisessäKalliotyypissä。在KokemustaGeettämallintajallaonTärkeää,凯洛尼亚地质伊斯蒂斯蒂斯蒂斯萨曼Tyyppisistäalueista。Afryllä在埃里尼森vahva osaaminen pohjoisista ilmasto-olosuhteista ja Esimerkiksi Geologiasta fennoskandian kilven alueella。

Laadukas malli tukee kaivoksen teknis-taloudellista suunnitteluprosessia

HyödentämisessälennaistaoettäsePalveleeKaivoksenKokonaissuunnitteluaJaPäätöksentekoa。Mallinnustyöontärkeää苏宁拉ja ajoittaa niin,ettäselinalityysujuvasti Kaivoksen Teknis-taloudelliseen Suunnittelujatkumoon。

Afryn Mallinnustiimin etuna在Se,EttämallinnustaTehdäänVuorovaikutuksesaSekäLouhossuunnittelunettäTeknisen苏宁泰伦堪萨斯州。Tällöintuloksetovat helpostihyödyntävissäseuravassavaiheessa。toisaalta pystymme mallinnuksessahyödyntämämämämäänvaikkapamalmiesiintymäntutkimuksiakairanäyteanineistoatairakannattavuusarviointia VartenKerättyäTietoa,Vaikka Tieto Olisi Alun Perin Tuotettu Muuta Tarkoitusta Varten。EdistyksellisilläHydrogogisillaTutkimusmenetelmilläVoidaanTäydentääTarvittaessaJoiltakinOsinVajavaisiaLähtötietoja,Mikäsääsääääääääääääätukimuskustannuksia。

Virtausreiteistä riippuen saman kaivoksen vesistä voi muodostua hyvin erilaatuisia vesiä. Siksi yhdistämme hydrogeologian asiantuntemukseemme myös geokemiallista osaamista. Kun hydrogeologia antaa tietoa vesien määristä ja virtaamista, geokemia tuottaa tietoa näiden vesien laadusta.

Kirjoittaja

前往联系人通用图像

Päivi Picken

Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
前往联系人通用图像

Tiina Vaittinen.

Hydrogeologiset selvitykset ja pohjaveden virtauksen numeerinen mallinnus