城市,旧建筑在江边

vesirakentaminen.

vesirakentaminen.

Ruoppaus Jaläjitys.

VesistöjenRuoppauksetLiittyvätTyypillisestiTulvasuojeluun,VesistöjenKunnnostukseenTaiVirkistyskäyttöarvojen帕特兰芹 Ruoppausmenetelmän ja läjitystavan valintaan vaikuttavat ruopattavien massojen laatu ja soveltuvan läjitysalueen löytyminen. Laadimme ruoppausten ja läjitysten yleissuunnitelmat esimerkiksi vesilain mukaisen luvan hakua varten, laadimme luvan hakuun tarvittavat hakemusasiakirjat sekä teemme tarvittavat tutkimukset.  Ruoppausten ja läjitysten toteutussuunnitelmien yhteydessä laadimme ruoppausten koneohjausmallit sekä läjitysalueiden toteutussuunnittelun, myös geotuubiläjitysten osalta.  

Vesi- Ja Ranta-Alueiden Rakentaminen,Padot,Laiturit,Vesiuomat Ja Tutkimukset

Vesi- Ja Ranta-Alueille Rakentaessa Pohjaolosuhteet Ja Vedenpinnan Vaihtelu Asettavat Suunnittellle Ja ToteUtukselleHaastita MM。Painuma-,Stabiliteetti- Ja Eroosioriskin Vuoksi。Jotta Childrit Voidaan Huomioida Suunnittelussa,RakentaminenEdellytääKattaviaMaaperäselvityksiä。Hoidamme Vankalla AmmattitItaidolla Monipuolisesti Maa-Ja VesirakentamiseenLiittyvänIunnittelunSekäniihinLiittyvätMaaperätutkimuksetJA Mittaukset。TällaisiaKohteitaOvat mm。Patorakenteet,Laiturit,Tulvasuojelurakenteet,Rantojen Eroosiosuojaukset JA UUDET Vesiuomat。Oleellisena Osana Hoidammemyösrakenteiden perustamiseen tai Maapohjan VahvistamiseenLiittyvätMitoituksetJASuunnitteluteHtävät。

Jokien Ja Purojen Kunnostaminen JA Ennallistaminen

Vesistöjenkunnnostukseen Ja Niiden Luonnontilan Palauttamiseen在AlettuKiinnittääHuomiotaEnemmän。LaadimmeVesistöselvitykset,Kunnostuksen Yleis- JA ToteutusSuunnitelmatSekäHuolehdimmeHankkeenMahdollisesti Tarvitsemista Luvituksista JaSidosryhmäyhteistyöstä。

Vesistöissä在TarpeettomaksiJääneitäVanhojaBetoni- Ja Kivipatorakenteita,JotkaEstävätmm。Kalojen Nousun JaVesieliöstönLiikkumisen。TällaisetPatorakenteet在Mahdollista Korvata Luonnonmukaisilla Ja Kalojen Nousun Mahdollistavilla Rakenteilla。teemme mm。Rakenteiden Hydraulisen Mitoituksen JA Vedenkorkeusvaikutusten arvioinninsekätvittavattutkimuksetsekäyleis-ja toteutussuunnittelunsekätrvittavanvesilain mukaiset lupahakemusasiakirjat。

kalatiet

Toimiva Kalatie Ja KalakantojenSäilymenPatjenVaikutusalueella Vaativat Huolellista Suunnittelua Ja Tutkimuksia。eiriitä,ettäuesteenviereen rakennetaanväylä,jota pitkin kalojen oletetaan Osaavan valitaReittinsäjatkossa。Monien MoidenTekijöidenLisäksiUunnittelussaHuomioidaan erityisestikalojen Vaellusreitit,Joen Luonnollinen Virtaam​​a,Juoksutusten AikataulutusSekäKalatienSuultaTulevan Houkutusvirtaam​​an Optimointi Mallintamalla。Kalatietyyppejä论坛。Kalatieratkaisu valitaan aina Kohdekohtaisesti olosuhteen Ja Reunaehtojen Mukaan。TyypillisiäRatkaisujaOvat mm。Luonnonmukainen Ohitusuoma Tai Tekninen Kalatie,TainidenYhdistelmä。

Patoturvallisuus.

PatoturvallisuuslainsäännnönMukaanpadon omistaja incastuussa Patojensa Turvallisuudesta,JA in VelvollinenPitämännaámännadonsessaKunnossa,EttäPatoToimii Suunnitellua Tavalla。Patojen Kuntoa Tulee Taree TarkaillaSäännöllisestiViranomaistenHyväksymänTarkkailuohjelmanMukaisesti。Padot Luokitellaan Viranomaisen Toimesta Niiden Vahingonvaaran Perusteella Luokkaan 1,2 Tai 3. Luokittelu KoskeeVesistö-,Jäte-Ja KaivospatojaSekätulvapenkereitä。Teemme Padon Omistajille Laajasti Kaikkia PatoturvallisuuteenLiittyviätehtäviämm。Määräaikais-贾维多卡斯特鲁克西亚,Vahingonvaaraselvityksiä,TurvallisuussuunnitelmiaSekäpotosortuma-Ja Tulva-Aaltolaskelmia。

OTAYhteyttä.

SimoVäänänen.

Johtaja,Vesivoimaliiketoiminta

Marko Lehmikangas.

Kaivosinfra,Oulu.

Heikki Hekkala.

Osastopäällikkö,incapalvelut,ooulu