在隧道中开挖的岩壁

Kallioperaselvitykset ja kaivosymparisto

Kallioperäselvitykset

Tunnemmekallioperän。Meillä上laajasti kokemustaydinjätehuoltoonliittyvistäkallioperätutkimuksistaneljänvuosikymmenen ajalta。AFRY上ollut mukana Posivan tutkimuksissa alusta阿斯蒂JA olemme osallistuneetmyöslukuisiinkansainvälisiinhankkeisiin muun muassa Ruotsissa,Ranskassa JA Kanadassa。在Kaivoshankkeissameilläasiantuntemusta JA kokemusta KOKO kaivoksen elinkaaren ajalta艾娜malminetsinnästäkaivoksen sulkemiseen。Infrastruktuurin rakentamishankkeisiinliittyvissätutkimuksissa olemmemyösvahvasti mukana。

AFRYltälöytyymyöskattava地理JA kalliorakennussuunnittelun塞卡kaivossuunnittelun osaaminen。

Kaivosympäristöpalvelut

Palvelemme laajalla rintamalla kaivosten kaikissaympäristöasioissa。Erityisen vahvoja olemme kaivosten sulkemissuunnitelmissa,geokemiassa,SEKA YVA- JA lupaprosesseissa JA可行性Studeissa。Vastaammemielellämmekaivoksen kaikistaympäristöasioistaniin sanotullaympäristöpäällikön租赁-sopimuksella,esimerkiksi silloin坤kaivoksella EIvieläOLEympäristöpäällikköä。

水流模型

Hydrogeologiset selvitykset JA numeerinen mallintaminen

Kokonaisvaltaisia hydrogeologisiaselvityksiätarvitaan etenkin suurten rakennuskohteidenyhteydessä,esimerkiksiydinjätteidenloppusijoitustiloissa,kaivoksissa JA kaupunkikohteiden maanalaisissa tiloissa。AFRYntekemätselvityksetkäsittävätKOKO tutkimuskaaren tutkimusten suunnittelusta JA toteutuksesta valmiiden aineistojenkäsittelyynJA analysointiin。

Hydrogeologisten selvitysten lopputuloksena saadaan numeerisella pohjavesien virtausten mallinnuksella selville esimerkiksi suunnitellun kaivoksen ennustetut vuotovedet泰täytettävänlouhoksen vaikutukset pohjavesien virtauksiin。

水文

Hydrogeokemia

Maa- JAkallioperänominaisuudet SEKA hydrologia vaikuttavat veden luontaiseen koostumukseen。住宿总共maankäyttö,ESIM。rakentaminen,teollinen toiminta SEKA maa- JAmetsätalous,VOI aiheuttaa muutoksia veden laatuun。AFRYllä上pitkäaikainenkokemus geokemiasta JA erityisesti hydrogeokemiasta。

通过森林盘山公路的鸟瞰图

Perustilaselvitykset JA toiminnan aikainen monitorointi

Monitoroinnin avulla voidaan erotella toiminnan aiheuttamat muutokset luonnollisesta vaihtelusta。Kattava JA asiantuntevaympäristönperustilanselvittäminen上edellytys laadukkaaseen toiminnanaikaiseenympäristönmonitorointiin。Monitorointia tarvitaanympäristönturvallisuuden varmistamiseksi toiminnan KOKO elinkaaren阿贾恩。Meillä上pitkäaikainenkokemus erityisesti hydrogeologiaan JA hydrogeokemiaanliittyvästämonitoroinnista JAperustilaselvityksistäSEKA niihinliittyvistäautomaattisista havaintoverkostoista。Näihinseurantoihin useinliittyvätnäytteenototJA erilaiset mittausohjelmat voidaanmyösjärjestää。

隧道围岩地下水

Kalliopohjaveteenliittyvättutkimukset

如果你想知道我的名字,请告诉我你的名字。我们来谈谈我的看法。

由水景,在岸边的岩石,建筑物在后台

Maanpinnan alaisten rakenteiden JA ominaisuuksien tutkiminen geofysikaalisten menetelmien avulla

Geofysiikkaahyödyntämälläsaadaan酒店信息maanpinnan阿尔塔泰kallioperästäjättämättäjuurikaanjälkiätutkimusalueelle。在Geofysikaalisella tiedolla laajaltikäyttöäerilaisissa kalliorakentamisen,ympäristöselvitystenJA luonnonvarojenhyödyntämisentehtävissä。Asiakkaan tarpeista riippuen AFRY沃伊osallistua geofysikaalisen aineiston KOKO tuotantoketjuun泰白白valittuihin tuotantoketjun vaiheisiin。

红外线建筑,环境认证

Geoterminen ENERGIA

Geotermiselläenergialla tarkoitetaan马安sisäosanlämpöäJA仙käyttöäenergialähteenä。Geotermiselläenergialla沃伊甑merkittäväroolilämmityksenhiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa,JA本身VOIvähentäätarvetta bioenergiankäytölle。

AFRYltälöytyyosamista geotermistenlämpökaivojensimulointiin JA optimointiin。

核废料

Ydinjätteenloppusijoitustutkimukset

锁门ydinvoimalaitoksissakäytettyydinpolttoaine aiotaan loppusijoittaasyvällekallioon rakennettavaan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluotoon。Asiantuntijamme ovat olleet mukanaydinjätteenloppusijoitustutkimuksissa hankkeen alusta alkaen。

大田yhteyttä

杰瑞Pöllänen

Osastopäällikkö,geotieteellinen konsultointi
AFRY联系人通用图像

Päivi皮肯

KaivostenjätehuoltoJA sulkeminen,ympäristöriskienarviointi

Kiinnostuitko?Katsomyös