雨水和防洪

Hulevesien JA tulvien hallinta

Hulevesien JA tulvien hallinta

AFRY tarjoaa kattavan JA monialaisen palveluvalikoiman hulevesien kokonaishallintaan JA tulvasuojeluun strategioista ERI kaavatasojen kautta yleis- JA rakennussuunnitteluun SEKA mallinnukseen JA mitoitukseen。

Katsomme艾娜pitkälletulevaisuuteen JAyhdistämmekaikissa hulevesien hallinnan projekteissammekäytössämmeolevaamonitieteellistäosaamista。Työryhmäämmekuuluu kokeneita verkostosuunnittelijoita,vesienmääränJA laadun asiantuntijoita,vesistöasiantuntijoita,pohjarakennus- JA geosuunnitteluasiantuntijoita,pohjavesiasiantuntijoita,maisema-arkkitehteja,arkkitehteja JA luontoasiantuntijoita。

Hulevesien strateginen hallinta

AFRYllä上vankka kokemus SEKA hulevesien hallinnanstrategiatyöstäETTAinvestointiselvityksistäJAtaksanmäärityksistä。Hulevesiohjelmalla voidaanselkeyttäähulevesiinliittyviätoimintatapoja JA vastuunjakoa。Autammemyösmuuttuvanlainsäädännönvaatimusten kanssa。

  • Kuntien hulevesiohjelmat
  • Hulevesivastuut昆南JA vesihuoltolaitoksenvälillä
  • 昆南hulevesijärjestelmienvaikutusalueet
  • Vesihuoltolaitoksen hulevedenviemäröintialueet
  • Kuntien JA vesihuoltolaitosten hulevesitaksat

Alueellinen hulevesien hallinta,valuma-alue- JA pienvesiselvitykset,kaavaselvitykset

Alueiden rakentaminen muuttaa sadevesien valuntaolosuhteita。IlmastonmuutoksenmyötäsäänAARI-ilmiöidenennustetaanyleistyvänJAsademäärienkasvavan。Hulevesien hallinnassa huomioimme hydrologisen kierron JA pyrimme kokonaisvaltaiseen JA luonnonmukaiseen lopputulokseen。

Hulevesitöihinliittyytiiviinäosana valuma-alueselvitys,拉霍亚määritetään,miltäalueiltahulevesiäjohtuu mihinkinpurkuvesistöön泰pienveteen。塔曼pohjalta voidaanpienvesiselvitykselläkartoittaa pienvesien suojelutarvetta,vesi- JAmetsälakikohteitaJA suunnitella hulevesien hallinnan toimenpiteet NE huomioon ottaen。

Ekologiset JAkestävänkehityksen mukaiset ratkaisut ovattärkeämaankäytönsuunnittelunlähtökohta。Kaavoihin kartoitamme suunnitellunmaankäytönaiheuttamat valunnan muutokset,tarvittavat hulevesien tasaus- JAkäsittelytoimenpiteet塞卡tehtävättilavaraukset。Suunnitelmiatehdäänkaupunki-,yleiskaava-,asemakaava- JAkiinteistötasolla,katu- JA puistosuunnitelmien yhteyteen SEKA yritysten JA teollisuuden tarpeisiin。

Hulevesijärjestelmissäyhdistetääntarpeen mukaan luonnonmukaisia JAteknisiäratkaisuja。Mitoitamme hulevesilinjat,-uomat JA pumppaamot SEKA suunnittelemmekäsittelymenetelmätkuten kosteikot,viivytysrakenteet JA suodattimet。Suunnittelussahyödynnämmemyösmallinnusosaamista。Viheralueita voidaanhyödyntää不知不觉诱惑你tapaa etenkin hulevesien luonnonmukaisessa hallinnassa JA moniin maisemasuunnitteluprojekteihin liittyymyöshulevesisuunnitelman laatiminen。

Analysoimmehulevesijärjestelmäntoimintaa mallinnuksella,米卡mahdollistaa verkostojen,ojastojen,viivytys- JAkäsittelyrakenteidenSEKA erilaisten sadetapahtumien tarkastelua。大汉liittyen teemme tulvariskikartoituksia SEKAmääritämmetulvareittejäJA niiden kapasiteetteja。Mallinnus mahdollistaa verkostojen mitoituksen JA suunnittelun,poikkeus- JAhäiriötilanteidenarvioinnin,korjaavien toimenpiteiden JA pumppausten suunnittelun SEKA vuotovesitutkimusten JA saneerauksen suunnittelun。Mallinnuksissa otetaan huomioon vastaan​​ottavienvesistöjentulvakorkeudet JA padotusongelmat。Mallinnammemyösojia,puroja JA jokia。

Hulevesijärjestelmientulva- JA tulvareittimallinnus taajama,alueilla

Hulevesijärjestelmäntulvamallinnuksella voidaan tunnistaa vakavimmat riskikohteet JAmäärittäätoimenpiteet里斯poistamiseksi祚ennen vahingon tapahtumista。Hulevesiverkoston kapasiteettimallinnuksella SEKA analysoidaanhulevesijärjestelmäntoimintaa ETTAmääritetäänherkimmin tulvivat alueet。Tulva-alueiden analysoinnissahyödynnetäänkohdealueesta laadittua maastomallia,jonka avulla voidaan simuloida hulevesien tulvareitit马安päällä毫米。katualueilla。

Tulvasuojelu

在Tulvasuojelutoimenpiteiden tavoitteenaestäätulvavesien haitallinenleviäminen,esimerkiksi tulvapatojen,vesiuomien ruoppausten JA uusien purkureittien avulla。Tulvapatojen osalta huomioidaanpatoturvallisuusnäkökohdat。Ruoppausten JA ruoppausmassojenläjityksessähuomioidaanvesistö-JAympäristövaikutuksetJAmaankäyttö。Rakennetuilla alueilla sopivienläjitysalueidenlöytyminenVOI甑haastavaa,jolloin kyseeseen VOI tulla esimerkiksi imuruoppaus JA massojenläjitysgeotuubeihin。

大田yhteyttä

Terhi莲子

Osastopäällikkö,vesihuollon konsultointi JA hulevedet

Tutustu projekteihimme